A Csömöri Civil Egyesület Alapszabálya

I.
Az egyesület neve, székhelye

1./ Neve: Csömöri Civil Egyesület
2./ Székhelye: 2141 Csömör, Vörösmarty u. 1. (Petőfi Sándor Művelődési Ház) 

II.
Az egyesület célja

Az egyesület a következő általános célokkal jött létre:
– Csömör hosszú távú fejlődésének elősegítése
– Folyamatos helyi nyilvánosság megteremtése
– A fontosabb kérdésekről rendszeres vita lehetőségének megteremetése
– Pártérdekektől mentes, a település érdekeit szem előtt tartó politizálás
– Civil szervezetek, különböző csoportok, intézmények folyamatos bevonása a település fontos kérdéseiről való döntésbe

Konkrét célok, amelyeket a település jövője szempontjából az egyesület különösen fontosnak tart:
– A természeti környezet megóvása
– Élhető falu megteremetése
– A helyi fiatalok képzésének elősegítése
– Kulturális- és közösségi élet támogatása

III.
Az egyesület tagsága

Az egyesületnek tagja lehet minden 16. életévét betöltött magyar állampolgár, aki

– Csömörre állandó vagy ideiglenes lakcímmel bejelentkezett,
 vagy Csömörön ingatlantulajdonnal rendelkezik,
– vagy Csömörön székhellyel vagy telephellyel rendelkező jogi személy (gazdasági társaság, intézmény, civil szervezet) vezetője, alkalmazottja vagy legalább részbeni tulajdonosa

és belépési nyilatkozatában vállalja, hogy tevékenyen részt vesz az egyesület működésében, munkájában.

Jogi személy is felvehető tagként, ha Csömörön van a székhelye vagy a telephelye és nyilatkozatában vállalja, hogy tevékenyen részt vesz az egyesület működésében, munkájában.

Pártoló tagként az a természetes vagy jogi személy vehető fel az egyesületbe, aki belépési nyilatkozatában vállalja az egyesület célkitűzéseinek erkölcsi és anyagi támogatását.

Az egyesületbe való be- és kilépés önkéntes. Az egyesületi tagság, pártoló tagság felvétellel keletkezik és kilépéssel, a tagdíj, illetőleg a vállalt anyagi támogatás fizetésének hat hónapnál hosszabb idejű elmulasztásával, továbbá elhalálozás vagy cég, intézmény esetén megszűnés alkalmával törléssel, fegyelmi büntetésként kizárással szűnik meg.

A tagfelvételről az elnökség dönt. A tagfelvételi kérelmet elutasító döntés ellen a közgyűléshez lehet felülvizsgálati kérelemmel élni. Az elnökség a tagfelvételi kérelmek elbírásáról köteles tájékoztatni a soron következő közgyűlésen a tagságot.

Az egyesület a tagjairól, pártoló tagjairól nyilvántartást vezet.

IV.
Az egyesületi tagok és pártoló tagok jogai és kötelezettségei

 Az egyesületi tag jogai:

- részt vehet az egyesület közgyűlésén, az elnökség tagjainak és elnökének megválasztásában, határozatok hozatalában,
- tisztségre választható (képviselettel járó tisztségre csak nagykorúság esetén),
- véleményt nyilváníthat, javaslatot tehet az egyesületet érintő bármely kérdésekben, az egyesület felügyelő szervénél indítványozhatja az egyesület jogszabályba, vagy alapszabályba ütköző határozatának megsemmisítését,
- az elnökség által meghatározott feltételek szerint részt vehet az egyesület tevékenységében, rendezvényein, használhatja az egyesület létesítményeit, felszereléseit, eszközeit,
- részesülhet az egyesület által nyújtott kedvezményekben.

Az egyesületi tag kötelezettségei:

- az alapszabály és az egyesület szervei határozatának betartása, tagsági díj fizetése, az egyesületi vagyon megóvása. 

A pártoló tag jogai:

- javaslatokat, észrevételeket tehet az egyesület működésével kapcsolatban,
- részesülhet az egyesület által nyújtott kedvezményekben (egyesületi rendezvények kedvezményes látogatása stb.)

A pártoló tag kötelezettségei:

- az alapszabály betartása,
- az egyesület célkitűzéseinek erkölcsi és anyagi támogatása.

A jogi személy tagsági jogai:

- képviselője útján részt vehet az egyesület közgyűlésén és ott javaslatokat, észrevételeket tehet az egyesület működésével kapcsolatban,
- külön megállapodás alapján részesülhet az egyesület által nyújtott kedvezményekben, használhatja az egyesület létesítményeit, felszereléseit, igényelheti az egyesület szakemberinek  segítségét. Képviselője részén egy szavazattal a közgyűlésen részt vehet és szavazhat.  

A jogi személy tagsági kötelezettségei:

- az alapszabály betartása, 
- az egyesület célkitűzéseinek erkölcsi és anyagi támogatása. 
- tagdíj fizetés, amennyiben pártoló tag, tagdíj fizetésre nem kötelezhető

V.
Az egyesület szervei és működése

Az egyesület szervei:

a/ a közgyűlés
b/ az elnökség

A közgyűlés:

Az egyesület legfőbb szerve a közgyűlés.

A közgyűlés a tagok összessége. A közgyűlést szükség szerint, de legalább évenként egyszer össze kell hívni. Közgyűlést kell összehívni a tagok egyharmadának - a cél megjelölése mellett történő - kívánságára, vagy ha a felügyelő szerv azt írásban indítványozza.

A közgyűlés határozatképes, ha a tagok több mint fele /50 % + 1 fő/ jelen van. A határozatképtelenség miatt elhalasztott közgyűlés 15 napon belül történő másodszori összehívása során az eredeti napirendben felvett kérdésekben, a megjelentek számára való tekintet nélkül határozatképes. A közgyűlési meghívóban tájékoztatni kell a tagokat arról, hogy a határozatképtelenség miatt elhalasztott közgyűlés az eredeti pontokra vonatkozóan, a megjelentek számára való tekintet nélkül határozatképes.

A közgyűlés határozatait általában nyílt szavazással, egyszerű szótöbbséggel hozza, szavazategyenlőség esetén a közgyűlés elnökének szavazata dönt. Személyi kérdésekben minden esetben titkos szavazást kell elrendelni.

Kétharmados szótöbbség szükséges azonban az egyesület megalakulásának, egyesülésének, feloszlásának kimondásához, valamint az alapszabály elfogadásához, illetve módosításához, továbbá a közgyűlés hatáskörébe tartozó szervek és személyek megválasztásához.

A közgyűlés kizárólagos hatáskörébe tartozik:

- az egyesület megalakulásának, felosztásának, valamint más egyesülettel való egyesülésének kimondása,
- az alapszabály és a fegyelmi szabályzat megállapítása, módosítása,
- az elnökség, az elnök megválasztása,
- fejlesztési terv jóváhagyása,
- az éves költségvetés bevételi főösszegének és a kiadások költséghelyenkénti előirányzatának megállapítása, az éves gazdálkodásról szóló beszámoló elfogadása, 
- az egyesület éves tevékenységéről való beszámoltatás,
- a tagsági díj összegének, illetőleg a pártoló tagok anyagi hozzájárulása legkisebb mértékének meghatározása.

Az elnökség:

Az egyesület elnökségének feladata és hatásköre:

- az egyesületi tevékenység irányítása,
- a közgyűlés előkészítése,
- az egyesület fejlesztési tervének, költségvetésének kidolgozása, az éves program, a munka- és ülésterv jóváhagyása,
- az egyesület eredményes működéséhez szükséges feltételek megteremtése, 
- fegyelmi jogkör gyakorlása, 
- az egyesület költségvetésének megállapítása, a gazdálkodásról, valamint az egyesület éves tevékenységéről való beszámoltatás, ha a közgyűlés összehívására nem kerül sor,
- tagfelvétel.

Az egyesület elnökségének létszáma: 6 fő.

Tagjai: 1 elnök
5 tag

Az elnökségi ülés akkor határozatképes, ha azon a tagok legalább kétharmada jelen van.

Az elnökség szükség szerint, de évente legalább két alkalommal tartja üléseit. Az ülést az egyesület elnöke hívja össze. Az elnökség üléseiről jegyzőkönyvet, vagy emlékeztetőt kell készíteni. Az elnökség határozatait nyílt szavazással, egyszerű szótöbbséggel hozza.

Az egyesület elnöke:

- képviseli az egyesületet, az elnökség egyes tagjait megbízza az egyesület esetenkénti képviseletével, gondoskodik az elnökségi határozatok végrehajtásáról,
- összehívja a közgyűlést, az elnökség üléseit és azokon elnököl,
- ellenőrzi a testületi szervek határozatainak végrehajtását, biztosítja az egyesület szerveinek törvényes és alapszabályszerű tevékenységét, és azt ellenőrzi,
- a költségvetés keretei között utalványozási jogot gyakorol,
- az elnökség előzetes javaslata alapján szerződést köt az egyesület alkalmazottaival, és átruházott jogkörben gyakorolja felettük a munkáltatói jogokat,
- eljár minden olyan esetben az elnökség két ülése között, melyek szükségesek ahhoz, hogy az egyesületi élet folyamatosan működjön.

Az egyesület elnökségi tagjai:

Az egyesület elnökségi tagja rendszeresen és tevékenyen részt vesz:

- az egyesület feladatainak meghatározásában és megvalósításában,
- a határozatok előkészítésében és meghozatalában,
- a közgyűlés és az elnökség határozatainak végrehajtásában, illetőleg a végrehajtásának ellenőrzésében, 
- jogosult és köteles az egyesületet érintő körülményeket figyelemmel kísérni, azokkal kapcsolatban javaslatait, észrevételeit az elnökség elé terjeszteni,
- felelős a gazdasági, pénzügyi és egyéb kérdésekben hozott elnökségi határozatért, kivéve, ha ellenvéleményét kifejezetten fenntartotta, és azt maradandóan kinyilvánította.

VI.
Az egyesület jogi személyisége

Az egyesület jogi személy, amelyet az egyesület elnöke képvisel. E jogkört esetenként, vagy az ügyek meghatározott csoportjára nézve az elnökség, vagy az elnök más személyre is átruházhatja.

Az egyesület pártoktól független szervezet, részükre támogatást nem nyújt, országgyűlési képviselőjelöltet nem állít, és nem támogat és a fentieket a jövőre nézve is kizárja.

VII.
Az egyesület anyagi forrásai, gazdálkodása és vagyona

Az egyesület bevételei:

a/ tagsági díj,
b/ személyek anyagi támogatása,
c/ állami, társadalmi, önkormányzati és szövetkezeti szervek anyagi támogatása,
d/ rendezvényi-, reklám- és egyéb bevétel,
e/ pályázatokon nyert összegek.

Az egyesület éves költségvetés alapján gazdálkodik.

Az egyesület tagjai a Polgári Törvénykönyvnek a kártérítésre vonatkozó szabályai szerint kártérítési felelősséggel tartoznak az egyesületnek vétkesen okozott kárért.

Az egyesület vagyonáért, valamint vagyoni eszközeinek a jóváhagyott költségvetésben meghatározott célokra való felhasználásáért az elnök a felelős.

Az egyesület tartozásaiért saját vagyonával felel.

Az egyesület megszűnése:

Az egyesület megszűnik, ha

a/ feloszlását a közgyűlés kétharmados szótöbbséggel kimondja,
b/ ha a Bíróság az ügyész keresete alapján feloszlatja az egyesületet, ha annak működése    az 1989. évi II. Tv. 2. §. /2./ bek.-be ütközik,
c/ más egyesülettel egyesül,
d/ a Bíróság az ügyész keresete alapján megállapítja az egyesület megszűnését, ha legalább egy éve nem működik, vagy tagjainak száma tartósan a törvény által megkívánt létszám alatt van.

Az alapszabály elfogadása és hatálybalépése:

Csömöri Civil Egyesület közgyűlése ezt az alapszabályt a 2006. december 12. napján megtartott ülésén elfogadta.

Az alapszabály az elfogadásával egyidejűleg lép hatályba, érvényessége határozatlan időre szól.

Csömör, 2006. december 12.

Csömöri Civil Egyesület
elnöke